Аспарухов пита Спецпрокуратурата нанесени ли са значителни вреди на общинския бюджет през предходния мандат

29-09-2020     0      503

Във връзка с установяване наличието на данни за нанесени значителни вреди на бюджета на Община Мездра, вследствие на неупражнен достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането и отчитането на публични средства, Общинският съвет (ОбС) възложи на кмета на община Мездра Иван Аспарухов да изпрати на Специализираната прокуратура за осъществяване на служебен и финансов контрол следните документи:

• административните преписки по Годишния отчет на изпълнението на Бюджета на Община Мездра за 2019 г.;

• административните преписки за налагане на финансови корекции на Община Мездра от Управляващите органи на Оперативните програми на Европейския съюз;

• одитните доклади на звеното за вътрешен одит при Община Мездра, обхващащи мандат 2015-2019 г.

Това решение бе взето на септемврийската сесия на местния парламент.

Преди него с 9 гласа "за", 4 "против" и 8 "въздържал се" ОбС не прие Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Мездра за 2019 г.

На заседанието бяха утвърдени изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021 г. в ПГ по МСС - гр. Мездра и в ОУ "Васил Кънчов" - с. Моравица. За целта двете учебни заведения ще бъдат дофинансирани от общинския бюджет съответно с 3 865,64 лв. и с 44 179,60 лв.

ОбС реши Община Мездра да сключи договор за кредит с "Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел реализацията на проект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и в четири многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра", финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Максималният размер на дълга е 192 640 лв., а срокът за неговото погасяване - до 45 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Местният парламент прекрати договора за управление, сключен между "Мездра - Автотранспорт-2003" ЕООД и управителя на дружеството Методи Михов и предложи да бъде назначен за вр. и. д. управител на "Мездра - Автотранспорт-2003" ЕООД и на "Транс - Авто-2015" ЕООД инж. Божко Александров - мл. експерт "Транспорт" в Общинската администрация (ОбА), който да поеме и изпълнява временно функциите на досегашния управител до провеждането на конкурс, но не по-късно от края на 2020 г.

ОбС упълномощи кмета на община Мездра да подпише две записи на заповеди, платими на предявяване в полза на ДФ "Земеделие" в размер на общо 435 521,32 лв., за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор и анекс към него за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за проект "Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-и и VI-и участък, гр. Мездра".

Съветниците решиха да бъде създадена временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС - Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

коментари

Добави своя коментар