Община Враца си търси началник

17-02-2020     0      413

Община Враца обяви конкурс за държавен служител за длъжността „Началник отдел” в отдел „Устройствено планиране“, Дирекция „Строителство и инфраструктура“ . Заемащият длъжността участва при формирането и провеждането на политиката на Община Враца в областта на устройство на територията, контрола по време на строителството, предотвратяване на незаконното строителство и въвеждането на строежите в експлоатация. Освен това ръководи методически, организационно и административно, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на отдел „Устройствeно планиране“.

Кандидатите за поста трябва да имат придобита образователна степен „Бакалавър” и минимум 4-годишен професионален опит или присъден най-малко III-ти младши ранг. Предимства за участниците в надпреварата са уменията за работа с MS office; образование в сферата на архитектура, строителство и геодезия; познания на нормативната уредба, касаеща длъжността и в областта на местното самоуправление и местната администрация; умение за работа в екип; комуникативна, професионална и дигитална компетентност и ориентация към резултати.

Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 630 лв. до 1 315 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Желаещите да опитат късмета си в процедурата трябва да подадат: професионална автобиография; заявление за участие в конкурса; заверени копия от документ за дипломата, от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит или придобит ранг като държавен служител и  от други документи – за компютърни умения, сертификати и др.      

Документите се  до края на месеца в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”.

Допълнителна информация за конкурсната процедура можете да получите на тел. 0882 442121.

коментари

Добави своя коментар