Ремонтират основно 5 опасни язовира във Врачанско

24-07-2018     0      648

Климатичните промени увеличават риска от бедствия, а те се случват и засягат нашата област сериозно през последните години. Нямаме никакво време за отлагане на съвместните мерки за превенция и недопускане на кризи, застрашаващи живота, здравето и имуществото на хората“, с тези думи областният управител на област Враца се обърна към участниците в работната среща, проведена днес в Областна администрация – Враца.

Кметове и представители на общини, ръководители и представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионален отдел на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Дунавски район“, „Напоителни системи“, „Пътна полиция“, Регионална здравна инспекция, Български червен кръст, Областно пътно управление разискваха темите, свързани с намаляване риска от бедствия и разработването на Областния план за защита при бедствия.

На работната среща бяха представени резултатите от проверката на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, осъществена през м.юни от Междуведомствена комисия към областния управител на област Враца.

„Направените констатации са основата за проектиране на бъдещи ремонтно-възстановителни дейности, планиране на финансови средства и ресурси, превантивни мерки от общините в областта за привеждане на язовирите в изправно и безопасно състояние. Препоръчвам на представителите на общинските администрации да упражняват непрекъснат контрол по изпълнението на Инвестиционните програми на концесионерите и наемателите на общински язовири, както и да представят на общинските съвети и на вниманието на обществеността реализираните от тях  дейности. Обърнете сериозно внимание на кратките срокове – до 3 октомври и процедурите в Закона за водите, които трябва да спазите и извървите, ако има язовири, чиято собственост искате да преобразувате от общинска в държавна. Планирайте средства в общинските си бюджети за ремонт на язовирите, които ще запазите като общинска собственост, както и средства за бедствия и аварии, които ви гарантират получаването на възстановителна помощ от държавата при предприети от вас действия, свързани с щети от бедствие“, каза Малина Николова.

Началникът на Регионален отдел на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, инж.Младенов коментира опасното състояние на някои от проверените язовири и апелира за незабавни действия от страна на собствениците.

С Решение № 495 от 13 юли 2018 г. Министерски съвет определя „Държавна консолидационна компания“ЕАД – София като търговско дружество, което да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири, внася парична вноска в капитала на дружеството в размер на 500 млн. лв. и одобрява Списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. За област Враца са определени яз.“Лесура“ в община Криводол, яз.“Девене“ и яз.“Три кладенци“ в община Враца, яз.“Гарвански геран“ и яз.“Езерска падина“ в община Борован.

Областният управител запозна присъстващите и с Програмата за планово почистване на речните участъци, извън урбанизираните територии на област Враца за 2018 година.

„Със средствата в размер на 147 хил. лв., предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и нашето дялово участие от бюджета на Областна администрация – Враца в размер на 63 хил. лв. ще успеем да почистим 13 речни участъци в общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мизия и Роман. Изпълнението на годишната програма е част от мерките за преодоляване на наводнения, като се осигурява проводимостта на реките“, допълни областният управител.

От Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, инж.Милков представи информация и даде насоки на общините, свързани с изготвянето на Областния план за защита при бедствия.