Борован и Криводол кандидатстват заедно по проект за по-добър живот на инвалиди и възрастни хора

18-03-2019     0      344

 

Общините Борован и Криводол подписаха партньорско споразумение за съвестно кандидатстване по конкурсна процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 2  по ОП“Развитие на човешките ресурси“. Проектът ще се реализира посредством партньорство между двете общини.

Основна цел на проектното предложение е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им, чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. По проекта се предвижда дейностите по предоставянето на услугите да се  реализират на територията на двете общини и да бъдат обхванати широк кръг от възрастни хора и лица с увреждания.  Изпълнението на тези дейности ще допринесе за  предоставяне на нов вид интегрирани здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността, които да са с необходимото качество и достъпност, както и ще спомогне за процеса на деинституционализация на грижата за хората с уреждания и възрастните хора.