Куп защитени птици има във Врачанско

19-01-2020     0      300

Експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на природен парк „Врачански балкан“ и ТП ДГС, определиха състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в териториалния обхват на инспекцията по време на 44-то среднозимно преброяване в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

Бяха обходени общо 16 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод /общ. Мездра/ до с. Чомаковци /общ. Червен бряг/, в това число и 2 точки от яз. „Дъбника” край  Враца. Ясното време, обичайните ниски температури, вариращи между -5° С и +5° С, липсата на снеговалеж, частично замръзналите участъци по поречието на р. Искър, оказват влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици. По обходените маршрути бяха преброени 380 представители на 12 вида водолюбиви птици, сред които сива и бяла чапла, голям корморан, малък гмурец, зимно бърне, лиска, зеленоглава патица.

По време на преброяването беше установено наличието на екземпляри от други видове птици, които също са защитени видове, съгласно Закона за биологичното разнообразие и представляват голям интерес за наблюдателите – обикновен и белоопашат мишелов, зелен кълвач, голям и син синигер, обикновена чинка, черешарка, малък ястреб, хвойнов дрозд и др.

Обобщените данни показват, че видовият състав се запазва относително постоянен, за сметка на числеността на видовете зимуващи водолюбиви птици, което в голяма степен се дължи на метеорологичните условия в наблюдавания териториален обхват.

 

коментари

Добави своя коментар