Намалява броя на отпадналите ученици

10-09-2018     0      487

Областният управител Малина Николова проведе днес първата работна среща на новосъздадения Областен координационен център за функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На срещата присъстваха началникът на Регионалното управление по образование, кметове на общини от област Враца, експерти, председатели на екипите за обхват, представители на МВР – Враца и на РДСП- Враца. Участие във форума взеха и представители на фирма „ОРАК Инженеринг“, отговарящи за софтуерните решения по изпълнение на Механизма.

„Създаването на Областен координационен център е от съществено значение за функционирането и изпълнението на дейностите на Механизма, който с Постановление №100 на Министерски съвет от 8 юни 2018 г. става постоянно действащ и се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. Важно е да отчетем, че съвместните усилия на всички институции и работата на екипите имат успех и в класните стаи са върнати деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно обучение. Създаването на междуинституционалния център е още една позитивна стъпка, тъй като чрез него ще се осъществява координация и активно ще бъдат подпомагани регионалните структури на министерствата и представителите на администрации“, акцентира в началото на срещата Малина Николова.

Началникът на Регионалното управление на образованието – Враца Галина Евденова открои основните предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Благодарение на съвместните усилия на институциите и по данни на Регионалното управление, се запазва трайно тенденцията за намаляване броя на отпадналите ученици. За учебната 2017/2018 година броят им е 55, почти наполовина от учебната 2012/2013 година. В дейностите по осъществяване на Механизма, на територията на област Враца работят 41 екипи за обхват и в резултат на предприетите мерки, в училище са върнати общо 115 ученици. Отчетени са основните мерки и дейности по работата на институциите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Издадени са общо 86 административни актове по Закона за училищното и предучилищното образование от кметовете на общини на родители, които не са записали децата си в образователната системата и които подлежат на задължително предучилищно и училищно обучение. В резултат на наложените наказания, в класните стаи са върнати 30 ученици.

Набелязани са мерките за ефективна работа на екипите за изпълнение на Механизма. Една от основните насоки е провеждането на регионални комуникационни кампании в подкрепа на Механизма за представянето на дейностите като целенасочена, дългосрочна, решителна политика на правителството за противодействие на отпадането от образователната система и повишаване на обхвата, доверието в институциите, авторитета на учителите, информиране на родителите и промяна на нагласите, както и защита на правото на образование на децата и учениците.

На срещата, представителите на „ОРАК Инженеринг“ дадоха допълнителна информация и насоки за работа на експертите с Информационната система за реализация на Механизма.