Областна администрация - Видин търси главен юрисконсулт

17-10-2020     0      206

Областната администрация във Видин обяви свободна позиция за главен юрисконсулт. Кандидатите за длъжността трябва да са с минимална образователна степен "магистър" по "Социални, стопански и правни науки" с професионално направление "Право" с придобита юридическа правоспособност;  да имат поне 3-годишен професионален опит и добра компютърна грамотност.

Длъжността "Главен юрисконсулт", дирекция "АПОФУС" е свързана с оказване на  правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряване на процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на Областна администрация Видин.

Минимален размер на основна месечна заплата: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе в 2 етапа чрез решаване на тест и структурирано интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Писмено заявление по образец приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
  • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността; 
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг, при наличие на такъв; 
  • Автобиография.

Документите за участие в конкурса се подават до 23 октомври /включително/ всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в Областна администрация Видин, на адрес: гр.Видин, ул. "Дунавска" №6, "Център за административно обслужване" /партерен етаж/, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители или по електронен път, като документите по т.6.1. и 6.2. от настоящото обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронния адрес за подаване на документите е: del_oa@vidin.government.bg.
При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл.).

На информационното табло на Областна администрация - Видин, с адрес: гр. Видин, ул. "Дунавска" №6, както и на Интернет страницата на Областна администрация Видин се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурса кандидати с датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, както и списъците с недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им.

За допълнителна информация: тел.: 094/ 605 725

коментари

Добави своя коментар