Обсъждат публично отчета на "Бюджет 2017"

29-06-2018     0      422

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.53, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца, председателят на Общински съвет – Враца отправя покана към ръководителите на бюджетни звена, кметовете и кметските наместници, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в Публично обсъждане Отчета на бюджета  на Община Враца за 2017 г.