Община Козлодуй и местният парламент подкрепиха запазването на съда и прокуратурата в града

18-10-2020     0      293

Висшият съдебен съвет работи по проект „Създаване на модел за оптимизиране на съдебната карта на българските съдилища и прокуратура и разработване на ЕИСС“, финансиран по програма „Добро управление“. Една от дейностите е разработване на модел за оптимизиране на съдебната карта на българските съдилища и прокуратура, а предложенията, които се коментират са три. Първия модел обединява малък районен съд с районен съд в областен град (Козлодуй–Враца). Вторият модел обединява две или повече съдилища (Козлодуй–Оряхово), а третият модел предвижда мобилност на съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен съд.
Преди месеци се проведоха обществени обсъждания в цялата страна. Община Козлодуй и ОбС също се включиха със становища по темата.
„Предложените модели на оптимизация са неприложими и нецелесъобразни и не биха довели до положителен резултат, напротив ще бъдат накърнени основни граждански, социални и икономически права на населението на община Козлодуй“, се казва в становището на общинския съвет, подписано от председателя му Николинка Тодорова.
Районен съд - Козлодуй осъществява праворазвадателната си дейност на територията на общините Козлодуй и Хайредин, чието население наброява около 26 000 души. Особеностите на съдебния район са свързани и с факта, че тук се намира единствената атомна електроцентрала в България. На територията развива дейността си и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, с около 2000 работници и служители и в момента се изгражда Национално хранилище „Радиоактивни отпадъци”. В града работят две полицейски управления – РУ Полиция Козлодуй и РУ Полиция АЕЦ „Козлодуй“.
На територията на двете общини в района на съда има няколко действащи социални услуги, чието обслужване е свързано с налагане на запрещения, надзорен съвет и др. Освен развита икономика в района има и развито земеделие, като има 305 000 дка обработваема земя, обработвана от около 30 крупни земеделци.
Съдът се помещава в новопостроена сграда, която е модерна и функционална и отговаря напълно на изискванията и нуждите на съвременното модерно правораздаване. Сградата на съда е построена през 2010 г., със застроена площ от 489.20 кв. м и разгърната застроена площ с 2 332.70 кв. м, състояща се от сутерен и пет офисни етажа, с два входа, и трети за арестанти. В нея се помещават РП - Козлодуй, Служба по вписванията, на която е осигурено помещение за архив, Пробационна служба. Сградата разполага с обособено помещение за арестанти и специализирана съдебна зала за разглеждане на дела с арестанти, която е в непосредствена близост и с функционална връзка с помещенията за такива, както и помещение за служителите на „Областно звено за охрана на органите на съдебната власт”. Районен съд - Козлодуй е с утвърден щатен състав от 5 съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията. Към настоящия момент няма незаети щатни бройки за съдии. Щатната численост на съдебната администрация в Районен съд - Козлодуй е 16 щатни бройки, заети към момента.
Районен съд - Козлодуй е избран за пилотен съд по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
В рамките на проекта на 02.03.2017 г. в Козлодуй, съвместно с Община Козлодуй беше открито специализирано помещение за щадящо изслушване и разпит на деца в конфликт със закона, т.нар. “синя стая“. Помещението е изградено в сградата на Центъра за обществена подкрепа, който представлява Дневен център за работа с деца и юноши. Удобното в този случай е, че се използват услугите на социалните работници и психолозите към този център, обучени за работа с деца, които специалисти винаги са на разположение на институциите.
В становището на Община Козлодуй се казва:
„Достъпът до правосъдие дава на гражданите възможност да се защитават срещу нарушения на правата им, да държат изпълнителната власт отговорна, а това е от особено значение за нас като представители на изпълнителната власт. Трите модела са неприложими, не са съобразени с регионалната политика на ЕС, а опасността от липсата на самостоятелен съд е да има хаос в правоотношенията между гражданите и пораждане на условия за увеличаване на битовата престъпност.
Не на последно място националното значение на АЕЦ „Козлодуй“ предполага правоотношения с редица физически и юридически лица, а липсата на самостоятелен районен съд на територията на общината би засегнала достъпът до правосъдие както на предприятието, така и на множеството му контрагенти“.
Становищата на ОбС  и общинска администрация са изпратени до Районен съд - Козлодуй, а оттам до ВСС. Надеждата е висшите магистрати да преценят на база конкретните специфики на района. Насрочено е поредно обсъждане на заседание на СК на ВСС на 20 октомври 2020 г.

 

коментари

Добави своя коментар