Община Мизия набира 20 доброволци

29-11-2020     0      190

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 г., Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение № 329 от 29.11.2017 г. на Общински съвет гр. Мизия

ОБЩИНА МИЗИЯ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:

  • навършили 18 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение;
  • физически и психически здрави;
  • неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
  • с умения за работа в екип;
  • способни да поемат отговорност.

Необходими документи за кандидатстване - регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование, съгласно Приложение № 1;

2. формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Приложение № 2;

3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

5. свидетелство за съдимост;

6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

7.писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

8. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Заявлението за членство в ДФ и формуляра за кандидатстване по образец се получават от стая 102 в сградата на общинска администрация - гр. Мизия или да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Мизия.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в стая 102 /Информационния център/ в сградата на общинска администрация - гр. Мизия.

Крайна дата за подаване на документите: - без срок до набиране на вакантните места

Брой на вакантните места - 20

Телефон за справки: 09161/2315/ вътрешен 117 – Стефан Каменовски - гл. специалист „ОМП“.

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Какво очаквате от 2021 г.?


  Виж резултатите
Видеo