Очакват безвъзмездна помощ от 54 млн. лева за изграждане на ВиК инфраструктура

06-02-2019     0      394

Днес, 6 февруари в Областна администрация – Враца се проведе извънредно заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ - Враца. Членовете  на Асоциацията – кметове на 10-те общини в област Враца или упълномощени техни представители и областният управител, представляващ държавата, единодушно гласуваха решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“  - Враца и „Водоснабдяване и канализация“ - Враца.

„С гласуването на допълнителното споразумение Асоциацията дава ход на процедурата по кандидатстване от оператора с проект по ОП „Околна среда“, за което изразявам благодарност към Вас и общинските съвети от област Враца. Въпреки че инвестициите са насочени към големите агломерации, над 10 000 екв. ж., е важно да се знае, че подобряването на степента на качеството на отвеждане и пречистване на отпадъчните води се отразява на цялостното качество на водите в цялата област, в т. ч. подпочвени и повърхностни води, които се използват за питейни нужди и от малките населени места и агломерации. Използването на предоставения по линия на ЕСИФ финансов ресурс по ефективен и целесъобразен начин е основен приоритет за всички и разчитам, че ще положим необходимите усилия, в рамките на своите компетенции, да обезпечим безпроблемното протичане на процесите по кандидатстване и изпълнение на проекта, така че резултатът да повиши качеството на предоставяните ВиК услуги и отправи положителен сигнал към европейските партньори с оглед финансиране на инвестиции в отрасъла за периода 2021 – 2027 г.“, каза след приемане на решението председателят на Асоциацията Малина Николова.

По покана от Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, операторът се подготвя да кандидатства в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ с мащабен проект на стойност близо 54 млн. лв. за общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Мездра. Взетото от Асоциацията решение за сключване на допълнително споразумение е условие за внасяне на проектното предложение в управляващия орган.

Цел на процедурата е чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, да се осигури изпълнение на нормативнo установени задължения за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води. Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.