Приеха Областната здравна карта

01-03-2018     0      447

Комисията за изготвяне на Областната здравна карта проведе днес трето работно заседание, което беше председателствано от областния управител Малина Николова.На срещата присъстваха директорът на Районна здравноосигурителна каса Светозар Симеонов, д-р Орлин Димитров, директор на Регионалната здравна инспекция - Враца, представители на лекарските колегии и на общините от областта.

„На днешното последно работно заседание на комисията, предстои да приемем Областната здравна карта на област Враца. Документът е изработен след направен анализ на здравно-демографската характеристика на областта, състоянието и тенденциите за развитие на системата за здравеопазване, оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването Методика“. С тези думи областният управител Малина Николова откри заседанието.

Проектът на Областната здравна карта беше представен от директора на Районната здравна каса Светозар Симеонов.

„Десетте броя здравни райони в област Враца съвпадат с административните граници на общините от областта. Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на общия брой на населението, раждаемост под средната за страната, смъртност над средната за страната и естествен прираст с отрицателни стойности над средния за страната“, информира Светозар Симеонов. Той уточни, че по отношение на общата и хоспитализирана заболеваемост по структура на населението, с най-висок относителен дял при лица до 17 г. възраст са заболявания на дихателната система и инфекциозните болести. За лицата над 18 г. с най-висок относителен дял са заболяванията на дихателната система, следвани от заболявания на органите на кръвообращението и болести на костно-мускулната система.

Светозар Симеонов представи състоянието на съществуващата здравна мрежа в област Враца по вид, брой, дейности и разпределение на съществуващите в областта лечебни заведения, както и необходимия минимален брой лекари, лекари по дентална медицина и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ по специалности. Представен беше и броят на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури в областта.

„По отношение на Първичната извънболнична медицинска помощ, по договор с РЗОК работят 101 общопрактикуващи лекари на 97 индивидуални практики и 2 групови. Констатира се недостатъчно добра осигуреност на населението с лечебни заведения за първичната извънболнична медицинска помощ“ допълни Светозар Симеонов.

На комисията бяха представени предложения за броя и разпределението на лекарите и лекарите по дентална медицина в Първичната извънболнична медицинска помощ по общини, както и броя и разпределението на специалистите от професионално направление „Здравни грижи”. По така направеното предложение, броят на общопрактикуващите лекари на територията на област Враца е 113, а броят на лекарите в специализираната извънболнична помощ е 227. Броят на специалистите по дентална медицина в първичната помощ е 168.

Значително е увеличен броят и разпределението на специалистите от професионално направление „Здравни грижи” – 255. Мотивите, които са залегнали в Областната здравна карта са, че е необходим еднакъв брой на специалисти по здравни грижи и лекари.

Светозар Симеонов представи разпределението на болничните легла в област Враца по видове и нива на компетентност към момента. Общият брой на болничните легла в област Враца е 1295, от тях активни са 920. Останалите 375 легла в болничните заведения са за продължително лечение и палиативни грижи, психиатрични и легла за физиотерапия и рехабилитация.

Съгласно направените изчисления по Методика за областа се предлагат общо 1144, от които 44 интензивни легла, 450 терапевтични, 140 хирургични, 68 педиатрични, 55 акушеро-гинекологични, 148 легла за дългосрочни грижи и палиативни легла, психиатрични 125 и физиотерапевтични – 114.

Така направеното предложение беше гласувано с единодушие от всички членове на Комисията за изготвянето на Областната здравна карта и ще бъде представен в Министерство на здравеопазването.