Търси се управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003″

08-06-2018     0      483

Обявен е конкурс за заемане на длъжността „управител“ на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ ЕООД –  Мездра.
Кандидатите за заемане на длъжността следва да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър. Минималният изискуем трудов стаж е 3 години. Лицата, които имат желание да заемат поста следва да притежават компютърна грамотност, като опитът на подобна позиция е преимущество.
Конкурсът ще се проведе на три етапа. Първоначално ще бъде извършен предварителен подбор по документи. Допуснатите до конкурса кандидати трябва да представят програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период, след което ще се проведе и събеседване с кандидатите,
Кандидатите за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ трябва да подадат заявление в свободен текст; автобиография; нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация; копие от трудова и/или служебна книжка /ако има такава/;свидетелство за съдимост и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет – Мездра, в 30 – дневен срок от деня на публикуване на обявата за конкурса в медиите.
Общинският съвет избра за подготовка и провеждането на конкурса да отговаря временна комисия в състав: председател- Сашо Илиев/ зам.- кмет на община Мездра/, секретар – Цветомир Стоев /Адвокатска кантора „Пешковки и Карамелски”/,  Цеца Костова /директор на Дирекция „Финанси, икономика и проекти”/, Христина Чулева /гл. специалист „Придобиване и разпореждане с общинска собственост”/ и общинските съветници Ивайло Тодоров, Десислава Костова , Гергана Петрова.  
 
 


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите
Видеo