Община Лом си търси секретар

23-01-2021     0      200

Община Лом обяви конкурс за секретар. Служителят отговаря за:

  • Дейността на общинска администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
  • Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
  • Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  • Разгласяване и обнародване на актовете на ОбС-Лом и на кмета на общината;
  • Работа с молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица;
  • Поддържане в актуално състояние избирателните списъци в общината, организационно-техническа подготовка и произвеждането на избори и референдуми;
  • Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Кандидатите за поста трябва да имат минимална степен на завършено образование "магистър" и поне 4-годишен професионален опит. Компютърна грамотност, комуникативност и компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативните актове в областта на дейност на общинската администрация, се считат за предимство.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - подбор по документи и интервю.

Мераклиите за поста трябва да подадат:

- заявление за участие;

 - декларация по образец,

- СV-европейски формат;

- копия на документи за завършена образователно-квалификационна степен, на други, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации и на трудова или служебна книжка за трудов/служебен стаж.

Документите за участие в подбора се подават лично от кандидата или от негов упълномощен представител до 17 ч. на 29 януари.

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Ще гласувате ли на предстоящите парламентарни избори?


  Виж резултатите
Видеo