Приемат конкурсни проекти в Националната кампания "Чиста околна среда - 2021 г."

17-01-2021     0      243

За 18-а поредна година Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2021 г." на тема: "Обичам природата - и аз участвам".

• Кой може да кандидатства в конкурса: Участници в конкурса могат да бъдат Общини и Кметства от цялата страна.

• За каква сума може да се кандидатства: За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС).

• Каква е целта на тазгодишната кампания: Целта на кампанията „Чиста околна среда - 2021 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда - 2021г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

• Крайна дата за реализация на дейностите по Кампанията - 30.11.2021 г.

• Какви са основните изисквания към съдържанието на проекта, необходимите за представяне документи и допустими разходи:

I. Челна страница със следните данни:

1. Вносител на проекта.

2. Точен адрес и телефони за контакт на вносителя.

3. Искана сума за реализирането на проекта (до 10 000 лв., с вкл. ДДС).

ІI. Обяснителна записка:

1. Кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи.

2. Предложение за устойчивост на проекта. В краткосрочен план ще се има предвид устойчивостта на проекта за период от минимум 2 години (следващи годината на изпълнение на дейностите по проекта), през които ФИНАНСИРАНАТА СТРАНА (Община или Кметство) се задължава да поддържа и опазва движимите и недвижимите активи, придобити в следствие на реализацията на проекта.

3. Мерки за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи и за поддържане на възстановената/създадената зона за отдих и др.

4. Обществено участие - в т. ч. доброволен труд, подкрепа от гражданите, живущи в предлаганите за облагородяване райони, частни лица и фирми, неправителствени организации и др.

5. Оригиналност на идеите.

6. Наличие на тясна връзка между посочените дейности в проекта и целта и идеите на Кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ на Министерството на околната среда и водите, както и съответствие с цялостната стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у гражданите в насока опазване на природните ресурси на страната ни.

7. Активно участие на жителите от съответното населено място, както при самото създаване на идеята за проекта и подготовката на Заявлението за кандидатстване, така и при изпълнение на предвидените дейности за реализацията му.

IІІ. Удостоверение за бюджетна банкова сметка.

ІV. План-сметка за необходимите разходи за реализация на проекта до 10 000 лв., систематизирана в таблица с колони - описание на дейностите, ед. мярка, количество, ед. цена и стойност, вярно изчислени! Стойностите се попълват с включен ДДС.

Средствата за почистване не следва да надвишават 20% от общата стойност на проекта. Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи.

V. План за местоположението на обекта - същият, следва да показва замърсените площи (зелени площи, междублокови пространства, спортни площадки и други) и ясно да са означени частите от тях, които ще се почистват, озеленяват и облагородяват. За избрания терен следва да бъде представена скица, доказваща, че теренът е общинска собственост.

VІ. План за озеленяване и възстановяване на зона за отдих, включително залесяване и засаждане на почистените площи, създаване и възстановяване на зони за отдих (пейки, беседки и т. н.), изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. Същият следва да бъде в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България.

VІІ. Писмо на общината/кметството с информация относно обществената значимост на проекта.

VІІI. Декларация от кмета на общината (кметството), че към датата на обявяване на конкурса, за предлагания проект или за част от него:

1. Не са били отпускани средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през последните две години.

2. Не са били отпускани средства от други източници на финансиране.

IХ. В случай че заявление за кандидатстване в кампанията се подава директно от кмет на кметство, е необходимо да бъде представено пълномощно от кмета на съответната община или решение на общински съвет на общината, даващо правомощия на кмета на кметството за кандидатстване с проектно предложение в кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“, както и за сключване на договор и изпълнение на проекта, в случай че същият бъде одобрен финансиране. (Не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено).

X. Протокол с имената и собственоръчни подписи на желаещите жители на населеното място да участват при изпълнение на проекта с доброволен труд.

ХІ. Декларация по образец за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите в представения проект по електронен път.

• Начин за кандидатстване:

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане - 29.01.2021 г.

Само по изключение Кметства/Кметски наместничества, които нямат достъп до държавната единна електронна система за обмен на документи, могат да изпращат проекти по пощата с обратна разписка или куриерска фирма на адрес: ПУДООС, гр. София 1000, ул. „Триадица“ №4, ет. 2, с краен срок за изпращане - 29.01.2021 г.

За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, получени по обмена или носещи пощенско клеймо с дата на изпращане до 29.01.2021 г., вкл.

Няма да се приемат за въвеждане в деловодната система Заявления за участие в Кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“, донесени на ръка от Заявителите в деловодството на ПУДООС.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 05.02.202 1г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 26.02.2021 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

ВАЖНО:

1. В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2019 г. и 2020 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда - 2021 г.“

2. Общините и кметствата нямат право да кандидатстват за терени на училища и детски градини.

Проектните предложения се подават в свободна форма, като са съобразени с основните изисквания към съдържанието.

Допълнителна информация относно Кампанията „Чиста околна среда - 2021 г.“ може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/940 6062, 02/940 6652.

При класиране на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието на проекта, оригиналността на идеите и цялостното му оформление.

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Ще гласувате ли на предстоящите парламентарни избори?


  Виж резултатите
Видеo