Стартира обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Бяла Слатина до 2027 г.

18-04-2021     0      228

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Бяла Слатина е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.  (ПИРО).

От 9 април, на официалния сайт на местната управа - https://byala-slatina.com/section-207-content.html стартира обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Бяла Слатина за периода 2021-2027.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е най-важният стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта на ПИРО.

Поради усложнената епидемична обстановка в страната и наложените ограничителни мерки общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено.

Мнения, предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на е-мейл: bslatina@oabsl.com или в деловодството на  Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска администрация – Бяла Слатина в срок до 09.05.2021 г., включително.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

"В тази връзка Община Бяла Слатина отправя настоящата покана за обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ", заяви кметът инж. Иво Цветков.

 

коментари

Добави своя коментар

Топ снимка


Анкета

Планирахте ли вече лятната си отпуска?


  Виж резултатите
Видеo