Успешно премина оценка на проект за саниране на училищен корпус

04-12-2023     0      133


Държавен фонд "Земеделие" приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 93 проектни предложения, подадени от български общини чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на средствата от Европейския съюз в България 2020 (ИСУН 2020) по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
От оценените на етап административно съответствие и допустимост 93 проекта, до следващия етап на разглеждане - техническа и финансова оценка, преминават 90 проектни предложения, подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 - "Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по приема, който приключи в края на м. февруари тази година. Сред тях е проектът на Община Мездра "Енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, нов корпус в с. Зверино, община Мездра". Той е с бюджет около 970 000 лв.
Едно проектно предложение не е допуснато на последващ етап, а два проекта са оттеглени от кандидатите, уточняват от Разплащателната агенция.
След приключване на процедурата по обжалване, на допуснатите до последния етап проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка. Бенефициентите, чиито инвестиционни предложения преминат успешно и този етап, ще получат писма за одобрение. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Определеният общ бюджет по процедура № BG06RDNP001-7.020 е 64 334 792 лв.
Мирослав Гетов, снимки: Борис Кръстев
 

коментари

Добави своя коментар